Hosting ประสิทธิภาพสูง โดย The Vista Hosting

      
นโยบายด้านความปลอดภัย
เว็บ ไซต์ www.thevistahosting.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ F-Secure Anti-Virus 9.20 build 16040
บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอผู้ให้บริการ จะทำการสำรองข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเก็บไว้ในระบบทุกวัน กรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากผู้ใช้ บริการเองหรือจากความผิดพลาดของระบบ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความ เป็นส่วนตัวในการให้บริการของผู้ให้บริการกรุณาอีเมลมาที่ support@siam2web.com หรือ ติดต่อทีมงาน siam2web.com
บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โทร 0-2730-3888 หรือ support@siam2web.com