Hosting ประสิทธิภาพสูง โดย The Vista Hosting

      
ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

     สำหรับกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามเฉพาะส่วน และจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ได้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่ จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด จะ เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ 0-2730-388 หรือ support@siam2web.com